• აქტუალური გამოცემა

  მეოთხე გამოცემა - დეკემბერი, 2022 წელი

  გადმოწერე აქტუალური მთლიანი გამოცემა

  შინაარსი

  სტატიები

  აბსტრაქტული საფრთხის დელიქტების დასჯადობის ზოგიერთი საკითხი (ნაწილი 2)
  ასისტენტ-პროფესორი, სამართლის დოქ. თემურ ცქიტიშვილი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თინათინ წერეთლის სახელობის სახელმწიფოსა და სამართლის ინსტიტუტის მეცნიერი თანამშრომელი   111

  ნაციონალ-სოციალისტური უმართლობის დაგვიანებით დასჯა
  პროფესორი (ემერიტუსი), სამართლის დოქ., საპატიო დოქ. (თსუ) ჰაინერ ალვარტი, იენის ფრიდრიხ-შილერის უნივერსიტეტი   120

  არასათანადო მოპყრობის დასჯადობა საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის მიხედვით
  პროფესორი, სამართლის დოქ. ირაკლი დვალიძე, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი   127

  უმოქმედობის დელიქტების ურთიერთგამიჯვნის შესახებ
  ასოცირებული პროფესორი, სამართლის დოქ. ლევან ხარანაული, საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის მოწვეული სპეციალისტი   134

  სისხლის სამართლის პოლიტიკის აქტუალური ტენდენციები საქართველოში
  ასისტენტი, სამართლის დოქ. ანრი ოხანაშვილი LL.M. (იენის ფრიდრიხ შილერის უნივერსიტეტი), ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე   142

  გერმანიის სისხლის სამართლის კოდექსის 239b პარაგრაფით გათვალისწინებული დანაშაულის – მძევლად ხელში ჩაგდების – ქმედების შემადგენლობის შეზღუდვა მსხვერპლის თანამონაწილეობის აუცილებლობიდან გამომდინარე
  სამართლის დოქ. მარტინ პიაცენა, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი   154

  ალტერნატიული განზრახვა
  პროფესორი, სამართლის დოქ. ტობიას რაინბახერი, ვიურცბურგის იულიუს-მაქსიმილიანის უნივერსიტეტი   165

  ქმედების დასჯადობის დაწესების კონსტიტუციურსამართლებრივი ზღვარი
  პროფესორი, სამართლის დოქ. მერაბ ტურავა, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე   172