იურიდიული ლექსიკონი

გერმანულ-ქართული სისხლის სამართლის ელექტრონული ლექსიკონი (DGDSG)

იურიდიულ ლექსიკონში იხილავთ სისხლის სამართლის და სისხლის სამართლის პროცესის ტერმინების აღწერას მათი გერმანული და ქართული მნიშვნელობით, ასევე მოკლე შედარებით-სამართლებრივ ანალიზს. ლექსიკონი მუდმივად გადამუშავდება და შეივსება. იგი დაიწყო 2021 წლის პირველ ნოემბერს.

 

Actio libera in causa

აგენტ-პროვოკატორი

ანალოგიის აკრძალვა

აუცილებელი თანამონაწილეობა

ბრალის გამომრიცხველი გარემოება

ბრალის გამომრიცხველ საპატიებელ გარემოებაში შეცდომა

განზრახ მკვლელობა დამამძიმებელ გარემოებაში

განზრახვა

განსაკუთრებული პერსონალური ნიშნები

განსაცდელში მიტოვება

გაუფრთხილებლობა, გაუცნობიერებელი (დაუდევრობა)

გაუფრთხილებლობა, გაცნობიერებული (თვითიმედოვნება)

დაბადება

დაზარალებულის თანხმობა

დამატებითი სისხლის სამართალი

დანაშაულის დაფარვა

დანაშაულის პრივილეგიური შემადგენლობა

დანაშაულის ორგანიზება

დანაშაულის კვალიფიციური შემადგენლობა

დაუხმარებლობა

დახმარება

დოკუმენტის, ბეჭდის, შტამპის ან ბლანკის, მართლსაწინააღმდეგო მისაკუთრება

თანამონაწილეობა

თანამონაწილეობის აქცესორობა

თანამონაწილეობის დუალისტური სისტემა

თაღლითობა

მართლმსაჯულების გამრუდება

მიზეზობრიობა

მითვისება

მუქარა

მოტყუება (თაღლითობის ხერხი)

ნდობის ბოროტად გამოყენება

ნებადართული რისკი

ნივთის დაზიანება

პატივი

საყოველთაო სამართლებრივი სიკეთე

საჯარო ტრანსპორტის მომსახურების უკანონო გზით სარგებლის მიღება

სისხლისსამართლებრივი დევნის განხორციელებისა და სასჯელის აღსრულებისთვის ხელის შეშლა

უვარგისი მცდელობა

ქმედების შემადგენლობის განხორციელების უშუალო დაწყება

ქურდობა

ყალბი დოკუმენტის, ბეჭდის, შტამპის ან ბლანკის დამზადება, გასაღება ან გამოყენება

ყაჩაღობა

შემთხვევის ადგილის მიტოვება

შედეგით კვალიფიცირებული დელიქტი

შედეგზე ორიენტირებული დელიქტი

შეცდომა ნებართვაში

შეცდომა მართლწინააღმდეგობის გამომრიცხავი გარემოების არსებობასთან დაკავშირებით

შეცდომა ქმედების შემადგენლობაში

ცეცხლის წაკიდება

ძალადობა

წამქეზებლობა

წინასწარი შეცნობით დანაშაულებრივი გზით მოპოვებული ქონების შეძენა ან გასაღება

ჯანმრთელობის დაზიანება

ჯანმრთელობის დაზიანება