პირველი გამოცემა - აპრილი, 2017 წელი

გადმოწერე აქტუალური მთლიანი გამოცემა

შინაარსი

წინასიტყვაობა  

 1

სტატიები

ეკონომიკური სისხლის სამართლის ევროპეიზაცია
პროფესორი, სამართლის დოქ. მარტინ პაულ ვასმერი,
კიოლნის უნივერსიტეტი 2

ტერორიზმთან ბრძოლის სამართლებრივი მექანიზმები საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით
ასოცირებული პროფესორი, სამართლის დოქ. ირაკლი დვალიძე,
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი  11

 

წიგნის რეცენზიები

ბაჩანა ჯიშკარიანი, სისხლის სამართლის კერძო ნაწილი.  დანაშაული ადამიანის წინააღმდეგ
(გამომცემლობა „იურისტების სამყარო”, თბილისი 2016, 246 გვ.)
ასისტენტ-პროფესორი, სამართლის დოქ. თემურ ცქიტიშვილი,
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
თინათინ წერეთლის სახელმწიფოსა და სამართლის ინსტიტუტი 18

სხვადასხვა

ანგარიში კონფერენციაზე: „ქართული ეკონომიკური სისხლის სამართლის ევროპეიზაცია”
2016 წლის 4-5 ნოემბერი, თბილისი, საქართველო
სამართლის დოქ. ანნეკე პეტცშე, MSc (ოქსფორდის უნივერსიტეტი) 28