პირველი გამოცემა - აპრილი, 2018 წელი

გადმოწერე აქტუალური მთლიანი გამოცემა

შინაარსი

 

სტატიები

დანაშაულის განვითარების სტადიები ქართულ და გერმანულ სისხლის
სამართალში (II ნაწილი)

ასოცირებული პროფესორი, სამართლის დოქ. ქეთევან მჭედლიშვილი-ჰედრიხი,
საქართველოს უნივერსიტეტი / პროფესორი,
სამართლის დოქ. ბერნდ ჰაინრიხი, თიუბინგენის ებერჰარდ კარლის
უნივერსიტეტი 1

კიბერდანაშაული – აწმყო და მომავალი
პროფესორი, სამართლის დოქ. მარტინ პაულ ვასმერი,
კიოლნის უნივერსიტეტი  13

სასჯელის ინდივიდუალიზაციის პრინციპის მნიშვნელობა სასჯელის
შეფარდების პროცესში

თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე, დოქტორანტი,
იზა კელენჯერიძე, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი  23

სხვადასხვა

გერმანულ-ქართული სისხლის სამართლის მეორე პროექტის საზაფხულო
სკოლის ანგარიში, სექტემბერი,2017 წელი (ბათუმი, საქართველო)

სამეცნიერო თანამშრომლები ნინო კუცია, საქართველოს უნივერსიტეტი
(თბილისი) / პაულ ანდრეას გლატცი, იანის ფრიდრიხ შილერის
უნივერსიტეტი  28