პირველი გამოცემა - მაისი, 2022 წელი

გადმოწერე აქტუალური მთლიანი გამოცემა

შინაარსი

 

სტატიები

სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა ალკოჰოლის ან ნარკოტიკული ნივთიერების ზემოქმედების ქვეშ ავტომობილის მართვისთვის
პროფესორი, სამართლის დოქ. იოსებ ვარძელაშვილი, საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი1

წიგნის რეცენზია

ანრი ოხანაშვილი: „ორგანიზატორული ამსრულებლისა და ორგანიზატორის დასჯადობა გერმანიასა და საქართველოში”
ბადენ-ბადენი, 2021, Nomos, Schriften zum Internationalen und Europäischen Strafrecht (58-ე ტომი), ISBN: 978-3-8487-7756-3, 444 გვერდი, 116 ევრო
სამართლის დოქტორი მარტინ პიაცენა, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 5

 

ანგარიში

გერმანელი და ქართველი მეცნიერების ახალი თანამშრომლობა სისხლის სამართალში: გერმანულ-ქართული სისხლის სამართლის ციფრული ლექსიკონი, ანგარიში
სამართლის დოქტორი მარტინ პიაცენა, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი  10